Information från Styrelsen

Kallelse till Årsmötet

Datum/tid: Lördag den 25 Mars 2017 kl. 14.00.

Plats: Tjusta Gård.

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden
skall justera protokollet.

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens årsredovisning.

7. Val av:
a/ klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.

b/ ordinarie ledamöter i styrelsen, 2 st på ett (1) år.
.
c/ revisorer, 2st på ett (1) år

d/ ledamöter i valberedningen för en tid ett (1) år, varav en skall utses
till ordförande.

8. Inkomna motioner.

9. Övriga frågor.

Per Andersson
Ordförande

 

 

Scroll to top