Lokala regler

(se separat anslag) samt nedanstående Lokala Regler.

Under vissa perioder kan det förekomma att Tillfälliga Lokala Regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.

1. Vattenhinder (Regel 26)
Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett dike går där marken bryter av mot hindret.

Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag.

2. Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippta till samma höjd som fairway eller lägre.

b. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag.

3. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Grön-vita plattor (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 och 24-3 gäller.

b. Avståndsmarkeringar i form av pinnar som visar avståndet 150 meter till mitten av green är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 och 24-3 gäller.

Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag.

4. Oflyttbara hindrande föremål nära green 
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.
Bollen får rengöras när den lyfts.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av något annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag.

5. Skydd av unga träd

Om ett ungt träd identifierat med orange markering eller stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas på det sätt som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Plikt: Matchspel förlorat hål; slagspel två slag.

6. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt använd

Scroll to top